REGULAMIN

SERWIS INTERNETOWY

Serwis internetowy www.RentCar.pl (dalej „Serwis”) jest portalem, który zawiera ogłoszenia wynajmu samochodów osobowych i umożliwia osobom korzystającym z Serwisu (dalej „Użytkownik”) rezerwację wybranego pojazdu.

REZERWACJA POJAZDU

 1. Rezerwacja pojazdu przez Użytkownika następuje na podstawie: (1) wyboru ramowych warunków najmu pojazdu, na podstawie ofert zamieszczonych w Serwisie, (2) założeniu indywidualnego konta w Serwisie lub zalogowania się w Serwisie, (3) ustalenia szczegółowych warunków najmu, (4) akceptacji niniejszego Regulaminu oraz regulaminu wynajmującego, (5) aktywowania linku aktywacyjnego, przesyłanego przez Administratora na adres poczty elektronicznej (e-maila) Użytkownika. Link aktywacyjny aktywuje się na podstawie loginu i hasła ustalonego przez Użytkownika.
 2. Niezwłocznie po dokonanej rezerwacji Serwis generuje i przesyła do Użytkownika informację o dokonanej rezerwacji, które zawiera w szczególności: numer i datę rezerwacji, dane Użytkownika, dane Wynajmującego, markę i model pojazdu, okresu najmu, datę, godzinę i miejsce podstawienia pojazdu, datę, godzinę i miejsce zwrotu pojazdu, czynszu najmu. Informacja o rezerwacji jest przesyłane jednocześnie także do wynajmującego.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia rezerwacji Użytkownika przez wynajmującego, Serwis niezwłocznie informuje o tym Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Serwis może przedstawić zbliżoną ofertę innego wynajmującego, z linkiem do jego regulaminu, jak również z podaniem linku aktywacyjnego tej propozycji nowej rezerwacji. Aktywowanie przez Użytkownika nowego linku aktywacyjnego skutkować będzie złożeniem nowej rezerwacji w Serwisie.
 4. W przypadku przyjęcia rezerwacji Użytkownika przez wynajmującego, Serwis niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi przyjęcie rezerwacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej (dalej „Potwierdzenie Rezerwacji”).  
 5. W terminie do 24 godzin zegarowych poprzedzających rozpoczęcie najmu, Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu dokonać nieodpłatnej zmiany warunków rezerwacji albo odwołać rezerwację. W takim przypadku Serwis generuje i przesyła do Użytkownika, odpowiednio nowe potwierdzenie rezerwacji albo informację o odwołaniu rezerwacji. Dokonanie zmiany rezerwacji albo odwołanie rezerwacji po tym terminie nie jest możliwe za pośrednictwem Serwisu i zależy wyłącznie od zgody wynajmującego.
 6. W stosunku do użytkowników Serwisu, którzy są konsumentami, dodatkowo wskazuje się, że umowa najmu zawierana za pośrednictwem Serwisu jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez produkt niebezpieczny. Taki użytkownik Serwisu może w terminie 10 (dziesięciu) dni odstąpić od umowy najmu, o czym informuje wynajmującego na piśmie. Serwis nie służy pośredniczeniu przy odstąpieniu od umowy.
 7. W wypadku gdy wynajmujący z przyczyn od siebie niezależnych nie może wydać pojazdu na cały okres najmu lub też nie może w ogóle wydać pojazdu, to wynajmujący może spełnić świadczenie zastępcze – wydając inny pojazd, innej marki, o zbliżonych lub lepszych parametrach i wyposażeniu, co pojazd wskazany w Potwierdzeniu Rezerwacji. W takim przypadku cena za najem wskazana w Potwierdzeniu Rezerwacji nie ulega zmianie. Użytkownik Serwisu może jednak nie zgodzić się na wydanie innego pojazdu i wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy najmu.

WARUNKI PRAWNE KORZYSTANIA Z POJAZDU

 1. W celu ujednolicenia warunków najmu, Administrator publikuje w Serwisie ogólne warunki najmu, stanowiące zbiór postanowień prawnych, znajdujących zastosowanie do każdej umowy najmu zawieranej za pośrednictwem Serwisu.
 2. Ogólne warunki najmu mogą być uszczegóławiane przez wynajmującego w chwili wydania pojazdu, jednak nie mogą powodować zmiany warunków najmu opublikowanych w Serwisie.

WYDANIE POJAZDU

 1. Wydanie pojazdu następuje przez wynajmującego w dacie i miejscu określonym w Potwierdzeniu Rezerwacji. Administrator nie uczestniczy w jakichkolwiek czynnościach związanych z wydaniem pojazdu, czy jego zwrotem.
 2. Wydanie pojazdu Użytkownikowi może zostać uzależnione od podpisania umowy najmu z wynajmującym, jednak o treści tożsamej z Potwierdzeniem Rezerwacji. Użytkownik może także zostać poproszony o przedstawienie dokumentu tożsamości, prawa jazdy oraz podpisania formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych. Umowa najmu może opisywać szczegółowe obowiązki Użytkownika, jako najemcy wobec wynajmującego, w szczególności odnośnie warunków korzystania z pojazdu, zgłaszania usterek, postępowania w przypadku kolizji, czy opłat lub kar za niewłaściwe korzystanie z pojazdu.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Czynsz najmu, jak również wszelkie opłaty wynikające z umowy najmu są regulowane przez Użytkownika bezpośrednio do wynajmującego. Serwis nie pobiera jakichkolwiek opłat od Użytkownika i nie pośredniczy w ich przekazywaniu do wynajmującego.
 2. Udostępnienie błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych, a także odmowa udostępnienia danych osobowych może skutkować odmową założeniu indywidualnego konta w Serwisie przez Administratora lub też odmową wykonania umowy najmu przez wynajmującego.
 3. Administrator nie weryfikuje i nie ponosi odpowiedzialności za treść oferty handlowej wynajmujących, w szczególności za zawarte w Serwisie informacje o treści niepełnej, niepoprawnej, czy zawierającej informacje nieprawdziwe. W Potwierdzeniu Rezerwacji Serwis podaje dane kontaktowe do wynajmującego (adres wypożyczalni i numer telefonu).
 4. Serwis pełni rolę informacyjną o ofertach najmu pojazdów, publikowanych w Serwisie przez wynajmujących. Administrator nie zawiera w imieniu wynajmujących umowy najmu. Serwis nie służy pośrednictwu w zawieraniu umów najmu, a jedynie publikowaniu ofert wynajmujących. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 5. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą nieprawidłowego działania Serwisu lub też niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy najmu przez wynajmujących. Reklamację składa się poprzez wypełnienie odpowiedniej zakładki w Serwisie. Administrator poinformuje Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji. Przy czym reklamacja dotycząca niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy najmu przez wynajmującego ma na celu wyłącznie poinformowanie Administratora o powstałych nieprawidłowościach w trakcie wykonywania umowy najmu, zawartej przy pomocy Serwisu i służyć będzie do wyeliminowania ofert nierzetelnych wynajmujących.
 6. Autorskie prawa majątkowe do Serwisu przysługują Administratorowi. Kopiowanie jakiejkolwiek części aplikacji Serwisu oraz udostępnianie informacji zawartych w Serwisie jest zabronione.
 7. Administrator zastrzega sobie możliwość umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych.