Regulamin wypożyczalni 'RentCar Solutions Sp. z o.o.'


WARUNKI NAJMU RentCar Katowice

Niniejsze Warunki Najmu (zwane dalej WN) określają szczegółowe warunki umów najmu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą. WN stosuje się do każdej umowy najmu i stanowią jej integralną część.

Definicje:

Strony – Wynajmujący i Najemca.

Umowa Najmu (zwana dalej UN): wypełniony formularz umowy najmu z załącznikami (w tym Cennikiem i Raportem o stanie samochodu) wraz z niniejszymi Warunkami Najmu.

Wynajmujący – RentCar Solutions sp. z o.o., 40-161 Katowice, zwany dalej RentCar lub Wynajmujący.

Najemca – osoba zawierająca Umowę Najmu.

Użytkownik – osoba upoważniona przez Najemcę do kierowania pojazdem. Umowa Najmu może zostać podpisana przez Użytkownika, pod warunkiem, że przedstawi pełnomocnictwo Najemcy.

Dodatkowy Użytkownik – osoba lub osoby wskazane przez Najemcę, upoważnione do kierowania wynajętym pojazdem

Cennik oraz umowa cesji stanowią integralna część Umowy Najmu.

Badanie Techniczne (BT) – zespół techniczny Wynajmującego, wyrażający zgodę na dokonanie jakichkolwiek napraw w pojeździe przez Najemcę oraz działający jako wsparcie techniczno-awaryjne Najemcy.

1. WYNAJEM I ZWROT SAMOCHODU

Wynajmujący wynajmuje Najemcy pojazd w stanie technicznym umożliwiającym jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem z dodatkowym wyposażeniem (zwany dalej Samochodem lub Przedmiotem Najmu), na warunkach opisanych w niniejszych Warunkach Najmu. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego Samochodu należy zgłosić RentCar Katowice w chwili wydania Samochodu i powinny zostać udokumentowane w Raporcie o stanie pojazdu. Wynajem Samochodu zaczyna się i kończy w miejscach ustalonych w Umowie Najmu. Okres najmu rozpoczyna się z datą i godziną określoną w Umowie Najmu. Najemca zobowiązany jest zwrócić Samochód Wynajmującemu z kompletem dokumentów i wyposażenia, w stanie nie pogorszonym, biorąc pod uwagę normalne zużycie, w miejscu, dniu i godzinie określonym w Umowie Najmu. Przedłużenie okresu najmu wymaga zawsze zgody Wynajmującego. Niewydanie Samochodu w ustalonym miejscu i czasie powoduje naliczenie dodatkowej opłaty jak za kolejną dobę, zgodnie z Cennikiem. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Samochodu w dniu i do godziny określonej w Umowie Najmu, chyba, że strony ustaliły inaczej. Przedłużenie najmu możliwe jest poprzez zgłoszenie telefoniczne lub mailowe albo osobiste u Wynajmującego, po uzyskaniu zgody Wynajmującego. W przypadku opóźnienia ze zwrotem Samochodu powyżej 6 godzin od daty i godziny zakończenia Umowy Najmu, Wynajmujący ma prawo zgłosić na Policję przywłaszczenie Samochodu. Jeśli Samochód zostanie zwrócony w innym miejscu, niż to zostało ustalone w Umowie Najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu Samochodu do miejsca ustalonego w Umowie Najmu, według Cennika. Najemca zobowiązany jest zwrócić Samochód czysty (wewnątrz i na zewnątrz) i z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku niedochowania wymogów zdania poprzedzającego, Wynajmujący obciąży Najemcę dodatkowymi kosztami zgodnie z Cennikiem lub kosztami uzupełnienia zbiornika paliwa.

2. WYJAZD ZA GRANICĘ

możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Zgoda taka nie uprawnia jednak do wjazdu do: Cypru, Malty, Islandii, Litwy, Estonii, Bułgarii, Rumunii, Albanii, Serbii, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Turcji, zaś wjazd na terytoriów tych krajów jest bezwzględnie zakazany. W odniesieniu do krajów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Samochód nie jest objęty ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz assistance.

3. SERWIS, PRZEGLĄDY, NAPRAWY, UŻYTKOWANIE

W przypadku konieczności naprawy Samochodu należy niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym pod numerem BT i ustalić z BT rodzaj, termin i miejsce naprawy. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie w stacjach obsługi wskazanych przez BT. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem Samochodu, jak: benzyna, płyn do spryskiwaczy, myjnia, parking strzeżony, wulkanizacja ogumienia, obciążają wyłącznie Najemcę. Najemca jest zobowiązany do dbałości o Samochód i przestrzegania instrukcji obsługi Samochodu, a w razie niewłaściwej eksploatacji Samochodu przez Najemcę, Użytkownika lub Dodatkowego Użytkownika jest odpowiedzialny za powstałą szkodę. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Samochodu na każde żądanie Wynajmującego, w szczególności w celu wykonania okresowego przeglądu serwisowego lub wymiany opon. Na taki czas Wynajmujący zapewni inny pojazd. W razie nieudostępnienia Samochodu do wykonania niezbędnych przeglądów lub napraw Najemca zostanie obciążony kosztami lub stratami spowodowanymi opóźnieniem w wykonaniu takiego przeglądu lub napraw, w szczególności wyrównaniem szkody (np. utrata gwarancji). Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zastąpienia Samochodu innym, w trackie trwania Umowy Najmu, w celu wykonania napraw, przeglądów lub w innym uzasadnionym przypadku, jednak zawsze wyda Najemcy inny Samochód o podobnym standardzie albo, jeśli nie dysponuje Samochodem o podobnym standardzie, to wtedy Umowa Najmu rozwiązuje się w dacie zwrotu Samochodu, zaś Wynajmujący naliczy czynsz najmu proporcjonalnie do faktycznego okresu najmu. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Najemca zobowiązany jest wydać Samochód w dacie wskazanym przez Wynajmującego oraz miejscu ustalonym jako miejsce zwrotu Samochodu, chyba że Strony postanowią inaczej. Nadto, Najemca nie będzie dochodził od Wynajmującego naprawienia jakichkolwiek szkód czy strat, wynikających z wcześniejszego zakończenia Umowy Najmu. W razie zniszczenia Samochodu bądź też wystąpienia innego zdarzenia, w wyniku którego Samochód nie będzie przydatny do umówionego użytku, a za które to okoliczności Wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, Najemca nie będzie zgłaszał wobec Wynajmującego żadnych dodatkowych roszczeń. W szczególności Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody u Najemcy spowodowane awarią Samochodu, w tym wadą fabryczną lub innymi okolicznościami, które nie stanowią niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Najmu.

4. OPŁATY

Wszystkie opłaty wynikające z tytułu Umowy Najmu będą regulowane przez Najemcę na podstawie faktury VAT i na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w treści tej faktury VAT. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu. Za datę płatności przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Najemca zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie. Wszelkie wpłaty będą zaliczane w pierwszej kolejności na odsetki oraz wszelkiego rodzaju odszkodowania, a następnie na rzecz czynszu najmu. Wynajmujący ma prawo do obciążenia Najemcy dodatkową kwotą, stanowiącą równowartość zakupu brakującego wyposażenia Samochodu lub powstałych szkód, w stosunku do stanu Samochodu z daty zawarcia Umowy Najmu.

5. WARUNKI UŻYWANIA SAMOCHODU

Użytkownik/Dodatkowy Użytkownik upoważniony/upoważnieni przez Najemcę do kierowania Samochodem powinien mieć ukończone 21 lat oraz posiadać ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii, minimum rok czasu. Taka osoba musi zostać zgłoszona w RentCar Katowice w momencie podpisywania Umowy Najmu.  Najemca zobowiązany jest używać Samochodu zgodnie z przeznaczeniem oraz chronić go przed jakimkolwiek uszkodzeniem lub utratą oraz zapewnić, aby właściwe użytkowanie Samochodu przez Użytkownika/Dodatkowego Użytkownika. Najemca nie może dokonywać żadnych zmian, poprawek, udoskonaleń lub przeróbek Samochodu oraz odłączać lub usuwać jakiejkolwiek części składowe lub elementy Samochodu bez pisemnej i uprzedniej zgody Wynajmującego. Zabrania się spożywania alkoholu w Samochodzie. Samochód nie może być w szczególności używany:

 • do dalszego podnajmu lub bezpłatnego użyczenia osobie trzeciej,
 • do uruchamiania lub holowania innych samochodów, ani też używany w jakichkolwiek wyścigach, rajdach lub zawodach, niezależnie od ich charakteru,
 • jeżeli Najemca/Użytkownik/Dalszy Użytkownik Samochodu pozostaje pod wpływem alkoholu, środków halucynogennych, narkotyków lub jakichkolwiek innych substancji, w tym leków, wpływających na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, a w tym osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji,
 • wbrew przepisom prawa,
 • wwożenia na lub wywożenia poza polski obszar celny dóbr zabronionych przepisami celnymi,
 • do jazdy na drogach i terenach nieutwardzonych,
 • przewożenia Samochodem materiałów mogących spowodować korozję, zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów Samochodu,
 • przez osobę, która nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego zgodnie z warunkami Umowy Najmu,
 • poza granicami Polski, bez uzyskania pisemnej i uprzedniej zgody Wynajmującego.

Najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa i samodzielnie reguluje wszelkie mandaty lub kary wynikających z naruszenia przepisów. Wynajmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za nie przestrzeganie bądź naruszenie WN i UN przez osobę trzecią wskazaną (dodatkowy użytkownik), zgodnie z WN pt. 5 do prowadzenia samochodu lub innej osoby, której powierzył samochód i jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez taką osobę. Naruszenie przez Najemcę lub inną osobę zasad warunków używania samochodu uprawnia Wynajmującego do natychmiastowego rozwiązania Umowy Najmu, odebrania pojazdu, obciążenia kosztami transportu do miejsca zwrotu wyznaczonego w Umowie Najmu oraz zwrotu wszystkich dalszych kosztów poniesionych poprzez Wynajmującego z tego tytułu. Najemca podpisując Umowę Najmu akceptuje fakt, że samochód posiada widoczną reklamę na pojeździe.

6. WYPADKI, SZKODY I KRADZIEŻE

Każdy wypadek lub uszkodzenie, utratę lub kradzież pojazdu należy niezwłocznie zgłosić w najbliższej jednostce Policji i uzyskać od Policji poświadczenie zgłoszenia szkody, a także powiadomić BT i postępować dalej według uzyskanych wskazówek. Najemca powinien akceptować żądań osób trzecich dotyczących zaistniałej kolizji, bez konsultacji z Wynajmującym. Najemca jest zobowiązany do udzielenia nieodpłatnej pomocy Wynajmującemu oraz / lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z zaistniałym wypadkiem lub szkodą w Samochodzie w okresie trwania Umowy Najmu. W przypadku uszkodzenia lub awarii Samochodu, Najemca ma obowiązek zabezpieczenia pojazdu własnym staraniem i kosztem. W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z postanowień z pkt. 6 WN, Najemca odpowiada za wyrządzoną Wynajmującemu szkodę na zasadach ogólnych.

Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów napraw Samochodu, które powstały w czasie trwania Umowy Najmu, a nie wynikają ze zwykłego zużycia Samochodu.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową, jeśli:

 • wykorzystywał pojazd niezgodnie z UN,
 • postępował niezgodnie z zasadami użytkowania Samochodu,
 • wystąpiły uszkodzenia dachu, podwozia oraz wnętrza Samochodu,
 • w wypadku kradzieży, gdy kluczyki i dokumenty nie zostały zwrócone wraz z Samochodem,
 • w przypadku niedochowania przez Klienta wymogom przepisów lub WN, w tym niepowiadomienia Policji w przypadku kradzieży lub zniszczeniu Samochodu.

7. UBEZPIECZENIE

Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową wyłącznie tym osobom, które używają Samochód za jego zgodą. Samochód jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej /OC/ - kopia polisy ubezpieczeniowej dołączona jest do dokumentów samochodu. Ubezpieczenie na wypadek kolizji, straty samochodu w wyniku pożaru lub kradzieży jest wliczone do ubezpieczenia Autocasco (AC), z tym że ubezpieczenie nie pokrywa szkody będącej następstwem zachowania Najemcy, w szczególności w postaci:

 • umyślnego uszkodzenia pojazdu,
 • uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym bądź po użyciu środków odurzających,
 • uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz.,
 • naruszenia przepisów ruchu drogowego przez Najemcę lub osobę trzecią (w przypadku odmowy Ubezpieczyciela zapłaty całości lub części świadczenia, z przyczyn zależnych od Najemcy lub osoby trzeciej, która kierowała pojazdem, Najemca naprawi powstałą szkodę),
 • Najemca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody wyrządzone w Samochodzie przez osoby trzecie, w tym Użytkownika i Dodatkowych Użytkowników.

W przypadku, gdy ubezpieczyciel Samochodu odmówi Wynajmującemu likwidacji szkody, za której powstanie odpowiedzialny jest Najemca, Najemca zwróci Wynajmującemu wszelkie koszty niezbędne dla naprawienia wyrządzonej szkody.

8. WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU

RentCar Katowice ma prawo wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym jeśli:

 • występują jakiekolwiek zwłoki z zapłatą kwot należnych na podstawie Umowy Najmu,
 • jeśli Klient używa Samochód sprzecznie z Umową Najmu lub jego przeznaczeniem.

9. KAUCJA I UDZIAŁ WŁASNY NAJEMCY

1. Warunkiem przekazania Pojazdu Najemcy jest zapłata na rzecz Wynajmującego kaucji m. in. na zabezpieczenie udziału własnego Najemcy w szkodzie. Wysokość kaucji odpowiedniej dla danej klasy pojazdów jest wpisana w Umowie oraz pobierana przez Wynajmującego w chwili wydania Pojazdu, zaś zwalniana po zakończenia Najmu i zwrotu Pojazdu przez Najemcę, pod warunkiem, iż stan Pojazdu jest zgodny z warunkami Umowy a Wynajmujący nie dokonał potrąceń zgodnie z umową. Stawki kaucji dla danej klasy pojazdu opublikowane są na stronie internetowej Wynajmującego.

2. Kaucja wpłacona przez Najemcę zostanie zaliczona na pokrycie udziału własnego Najemcy w odpowiedniej wysokości w razie powstania szkody w Pojeździe w okresie najmu z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność, lub nie jest w stanie wskazać sprawcy.

3. Udział własny Najemcy, naliczany jest w przypadku szkody obejmującej w szczególności zniszczenie wnętrza pojazdu, uszkodzenie szyb, uszkodzenie felg, uszkodzenie opon, uszkodzenie karoserii i innych uszkodzeń.

4. Istnieje możliwość zwolnienia z udziału własnego w szkodzie pod warunkiem wniesienia przy zawarciu Umowy opłaty uzgodnionej wcześniej z Wynajmującym, zgodnie ze stawkami wskazanymi na stronie internetowej Wynajmującego www.rentcar.pl.

Wykupienie przez Najemcę takiej opcji nie zwalnia Najemcy z obowiązku wniesienia kaucji, jednakże w razie szkody kwota wynikająca z udziału własnego nie zostanie z kaucji potrącona.

5. W przypadku gdy łączna wartość szkód w Pojeździe, powstałych w okresie najmu jest niższa niż kwota wskazana w pkt. * ust. 3 ,Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy Pojazdu, W przypadku, gdy wartość tych szkód jest równa bądź większa, niż kwota wskazana w * ust. 3, Najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości kwoty kaucji, przy czym Najemcę obciążają dodatkowo koszty z tytułu procesu likwidacji szkody.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wynajmu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). W przypadku nie wywiązania się przez Najemcę z płatności, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, jego dane osobowe zostaną przesłane do Krajowego Rejestru Długów. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy Najmu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Najmu zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory mogące powstać w związku z niniejszą Umową Najmu podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Wynajmującego.

UWAGI:

 • W CELU ZAGWARANTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PARKOWANIE SAMOCHODU POWINNO NASTĘPOWAĆ WYŁĄCZNIE W MIEJSCACH STRZEŻONYCH.
 • W SAMOCHODACH OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU.

 

CENNIK OPŁAT W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM (w PLN)

 • Brak/zniszczenie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie 300,00
 • Brak/zniszczenie kluczyka (bez pilota centralnego zamka) 400,00
 • Brak/zniszczenie kluczyka (z pilotem centralnego zamka) 500,00
 • Brak/zniszczenie pilota centralnego zamka 150,00
 • Brak/zniszczenie panela radiowego 300,00
 • Zwrot brudnego samochodu (dotyczy wnętrza pojazdu lub trwałego zabrudzenia na zewnątrz) 200,00
 • Niedozwolony wyjazd samochodu poza granicę RP 500,00
 • Palenie papierosów w samochodzie 400,00
 • Przekroczenie limitu dziennego (w przypadku braku dopłaty za zniesienie limitu) + 0,30 zł/km
 • Udostępnienie samochodu osobie nie upoważnionej do kierowania pojazdem 200,00
 • Koszt napraw mechanicznych - koszt usługi, części +30%
 • Czyszczenie tapicerki - 250 zł
 • Uzupełnienie brakującego paliwa wg cennika Shell +30%
 • Brak kołpaka 150,00
 • Brak dokumentów technicznych (rejestr obsługi, książka gwarancyjna, instrukcja obsługi) 300,00
 • Pozostałe braki/uszkodzenia części samochodu, wyposażenia i innych elementów pojazdu - Opłata według cennika producenta + 15%
 • Zwłoka w zwrocie pojazdu - czterokrotność stawki dobowej wynajmu za każdą rozpoczętą dobę
 • Spowodowanie utraty gwarancji samochodu – kara umowna w wysokości dziesięciokrotność stawki dobowej wynajmu. Wynajmujący może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 • Opłata administracyjna za każdą szkodę likwidowaną w ciężar polisy Auto-Casco powstałą wskutek nienależytego wykonania Umowy Najmu przez Najemcę do wysokości pobranej kaucji.
 • Opłata za każdy mandat otrzymany w trakcie trwania najmu 150 ,00
 • W przypadku powstania szkody przewyższające kwoty opłat wymienione powyżej, Najemca jest zobowiązany do uregulowania na rzecz Wynajmującego odszkodowania uzupełniającego.

Podane powyżej ceny są kwotami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.