PRZETARGI

Informacja o otwarciu ofert w dniu 29/07/2019 godzina 9:00.

Do dziś nie wpłynęła  żadna oferta w postępowaniu przetargowym z dnia 19/07/2019

Data publikacji ogłoszenia 19-07-2019
Termin składania ofert 29-07-2019
Numer ogłoszenia 1196256

 

 

Patryk Kubacki

+48 605595442

 

 

 

 

Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia 19-07-2019
Termin składania ofert 29-07-2019
Numer ogłoszenia 1196256
Status ogłoszenia Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 29.07.2019 r. za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: oferty@rentcar.pl, operatora pocztowego, kuriera bądź też
dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego, tj. Rentcar Solutions Sp. z o.o., al.
Korfantego 51/41, Katowice 40-161 w godz. 09:00 - 16:00.
Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej doręczenia do siedziby Zamawiającego lub
wprowadzenia do systemu teleinformatycznego w ten sposób, że Zamawiający mógł
się zapoznać z jego treścią.
2. Otwarcie ofert będzie jawne, nastąpi dnia 30.07.2019 r. o godz. 09:00, a informacja o
wynikach oraz wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona poprzez
opublikowanie na stronie internetowej www.rentcar.pl oraz przekazana Wykonawcom
biorącym udział w postępowaniu drogą e-mailową, na adresy e-mail wskazane w treści
oferty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Zmiany lub wycofanie oferty po upływie terminu do jej składania nie będzie możliwe.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
oferty@rentcar.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Patryk Kubacki
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
605595442
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i modernizacja nowoczesnej platformy napisanej w języku Ruby On Rails,
służącej do zarządzania wypożyczalnią.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi IT
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Wyłonienie firmy, która zrealizuje rozbudowę portalu do zarządzania wypożyczalniami w oparciu o istniejący projekt IT
wraz z wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) w procesie biznesowym
przedsiębiorstwa.
Przedmiot zamówienia
Szczegółowe informacje dotyczące działania systemu zostały rozpisane w poszczególnych Modułach 1-6:
1. Moduł rozbudowa portalu.
-Makiety funkcjonalne całego systemu (z użyciem narzędzia UXPin.com)
-Proces rejestracji/ logowania
-Wdrożenie procesu rezerwacji dla poszczególnych wypożyczalni
-Wdrożenie płatności internetowych
-Implementacja obsługi użytkowników
-Dostosowanie i optymalizacja portalu do obsługi powyżej 100 wypożyczalni
-Testy gotowych funkcji systemu
2. Moduł przystosowanie do współpracy z partnerskimi wypożyczalniami.
-Model oceny wypożyczalni przez klientów.
-Automatyczne rozliczanie wypożyczalni uzależnione od ilości uzgodnionych parametrów (przychod, ilość najmów).
-Moduł automatycznego wystawiania faktur.
-Implementacja mechanizmu rezerwacji samochodów.
-Implementacja panelu administratora wraz systemem CMS do zarządzania “konsumencką” częścią serwisu (czyli stroną
internetową/produktową).
-Zaprojektowanie i wdrożenie bazy przedmiotów do wynajmu.
-Specjalistyczny panel do zarządzania flotą samochodową.
-Szczegółowa kontrola wydania/zwrotu samochodu (stan paliwa, uszkodzenia, przebieg) - powiązanie z aplikacją mobliną.
-Kalendarz wynajmów dostosowany do potrzeb wypożyczalni.
-Testy gotowych funkcji systemu.
3. Moduł raportów.
-Raporty dotyczące funkcjonowania wypożyczalni.
-Rentowność z podziałem na klasy / auta/ przedmioty wynajmu.
-Procent wykorzystania floty.
-Kontrola pracowników: ich ocena oraz produktywność.
-Analiza opłacalności oddziału/jednostki.
-Analiza przychodów i kosztów wypożyczalni z podziałem na klasy / auta.
-Testy gotowych funkcji systemu.
4. Moduł rozbudowa aplikacji.
- 1.Dostosowanie procesów wynajmu dla każdej branż wynajmu.
- 2.Moduł logowania identyfikującego każdego pracownika.
-lista rezerwacji pochodzących z portalu, przyporządkowana do wykonania danemu pracownikowi.
-podział na wydanie/zwrot.
-podsumowanie najważniejszych danych o rezerwacji.
-wydanie, wybór przedmiotu wynajmu z dostępnych zasobów, określenie stanu przedmiotu wynajmu wraz z opisem oraz
zdjęciami
-automatyczne generowanie dokumentów
-umowa wynajmu wraz z protokołem zdawczo odbiorczym
- podsumowanie kosztów
- 3.Zwrot przedmiotu wynajmu.(w tym: określenie stanu przedmiotu wynajmu wraz z opisem oraz zdjęciami - stan po
wynajmie ; automatyczne generowanie
dokumentów - protokół zdawczo odbiorczy z odbioru przedmiotu wynajmu; Zwrot Kaucji)
- 4.Testy gotowych funkcji.
5. Moduł Transferów.
- Moduł logowania się do systemu zamówienia zleceń/ transferów na stronie internetowej RentCar.pl
- Przydzielanie pracownikom nowych zleceń przez dyspozytora, który ma włączoną aplikację (jest w pracy i potwierdził
swoje dostępności pracy w kolejnych dniach).
- Powiadomienie PUSH, ma określony czas na przyjęcie zlecenia (np. 5 min) .
- Możliwość przyjęcia lub odrzucenia zlecenie przez pracownika.
- Protokół odbioru ( dane jak na protokole papierowym) w aplikacji (robi 4 zdjęcia, zaznacza uszkodzenia, wpisuje stan
licznika + zdjęcie, poziom paliwa + zdjęcie, Potwierdza ważność badań technicznych + zdjęcia OC i dowodu z badaniami
tech) Gdy badania nie ważne, zlecenie jest anulowane.
- System śledzący położenia najbliższych pracowników po GPS i pokazujący na mapie ich lokalizację.
- Dokumentacja w czasie rzeczywistym - zaczytywane do systemu. Widzi je dyspozytor oraz dział księgowości. - 165
godzin
- Dodawanie kosztów (można przypisać do zlecenia) i jak wyżej pozycje: opis, koszt, zdjęcie, można dodać też kategorię.
Brak personalizacji formularze per kategorii etc.
6. Moduł techniczny
Konfiguracja serwera w chmurze i przygotowanie do odpalenia na nim developerskiej wersji systemu (która to wersja
będzie na bieżąco aktualizowana)
Kod CPV
48000000-8
Nazwa kodu CPV
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Harmonogram realizacji zamówienia
Moduł 1 - Rozbudowa portalu
Moduł 2 - Przystosowanie do współpracy z partnerskimi wypożyczalniami.
Moduł 3 - Moduł raportów.
Moduł 4 - Rozbudowa aplikacji.
Moduł 5 - Moduł Transferów.
Moduł 6 - Moduł Techniczny
Szacowna czasochłonność:
Moduł 1. 1080 roboczogodzin
Moduł 2. 1130 roboczogodzin
Moduł 3. 510 roboczogodzin
Moduł 4. 1001 roboczogodzin
Moduł 5. 763 roboczogodzin
Moduł 6. 220 roboczogodzin
Łącznie: 4704 roboczogodziny
Harmonogram realizacji
Realizacja wszystkich modłuów powinna się odbyć między 30/07/2019 a 30/09/2019
Załączniki
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Harmonogram prac
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego_
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Doświadczenie
Dodatkowe warunki
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
4. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS
2. Prezentacja 3 projektów w technologii Ruby on Rails
3. CV pracowników potwierdzających doświadczenie w RoR
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria, wraz z
przypisaną im wagą:
KRYTERIUM WAGA
CENA 60
DOŚWIADCZENIE 20
OKRES GWARANCJI 20
Kryterium 1: Cena
Oferowana łączna cena netto przedmiotu zamówienia. Waga kryterium 60 pkt.
Sposób
wyliczenia punktów:
(Najniższa cena netto spośród badanych ofert)
Wynik = ------------------------------------------------------------- * 60
(Cena netto w rozpatrywanej ofercie)
Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60 pkt.
Kryterium 2: DOŚWIADCZENIE
(Liczba różnych programistycznych projektów rezerwacyjnych zrealizowanych w technologii Ruby on Rails)
Wynik = ------------------------------------------------------------- * 20
(Największa Liczba różnych projektów programistycznych zrealizowanych przez zespół programistów)
Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 20 pkt.
Kryterium 3: Okres trwania Gwarancji
(Okres gwarancji w rozpatrywanej ofercie w miesiącach)
Wynik = -------------------------------------------------------------------------------------- * 20
(Najdłuższy okres udzielonej gwarancji spośród badanych ofert)
Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 20 pkt.
Wykluczenia
Zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawca nie może
być podmiotem powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:
● uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
● posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
● pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
● pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
RENTCAR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
al. Aleja Wojciecha Korfantego 51/41
40-161 Katowice
śląskie , Katowice
Numer telefonu
605595442
NIP
6342920965
Tytuł projektu
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) w procesie biznesowym
przedsiębiorstwa
Numer projektu
RPSL.03.03.00-24-04HF/18-00

 

 

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego;

 

..............................................

(pieczątka Wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nazwa Wykonawcy ……...............………………………………………………......……………………………………..….

 

Adres siedziby ………………………………………………......……………………………………….……..............……......

 

Adres do korespondencji …..…………………………………………………………………………………………….......

 

Numer tel. …………………………..............................................................................................................................

 

Dane Zamawiającego:

1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na

opracowanie

 

…………………………………………..…………......……………………………………….……........................................................

 

…………………………………………..…………......……………………………………….……........................................................

 

oferujemy realizację wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym Zapytaniu

ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie:

 

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi:

...................................................................……...........zł),

 

(słownie: ..................................................................................................................................zł)

 

stawka podatku VAT .................……………........ %,

 

kwota podatku VAT ……….......……................... zł,

 

(słownie: ......................................................................................………......………………………………………….….… zł)

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: .............................................................................. zł,

(słownie: ..............................................................................................................................................................…....zł).

 

2. Na Przedmiot Umowy oferujemy gwarancję jakości na okres …………………….………….. (słownie:

……………….………………...……………………………………………………..) miesięcy od dnia protokolarnego odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w

zapytaniu ofertowym.

5. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi

będącej przedmiotem zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki

związane z realizacją zamówienia.

6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez

Zamawiającego, a na potwierdzenie spełniania tych warunków złożyliśmy w ofercie wszystkie

wymagane dokumenty.

7. W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia

pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie

wymagania Zamawiającego.

9. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia

 

………………………..……………….........................................

10. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane samodzielnie, bez zlecania całości lub

części prac podmiotom trzecim, zgodnie z zakresem określonym w Zapytaniu ofertowym.

 

 

 

 

…..………….................                               …..…………………….……………………………………

(miejscowość i data)   podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

………………………………………………, dn. ………………………………

 

NIP ……………………………………………………….

 

REGON …………………………………………………

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na:

Nr postępowania ……...…..

 

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,

polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

Załącznik nr 3 - Harmonogram Prac

 

……………………………..

(miejscowość, data)

 

……………………………..

(pieczęć oferenta)

 

Harmonogram Prac

l.p.

Etap

Podzadanie

Liczba

roboczogodzin

 

Wynagrodzenie

netto (zł)

 

Data

Realizacji (od do):

 

1

Rozbudowa portalu.

Pola oraz

przeciągnij i

upuść

 

 

 

Walidatory

 

 

 

 

 

Obsługa

Szablonów

 

 

 

 

Pozostałe prace

i integracja

wewnętrzna

 

 

 

Razem (suma):

 

 

 

2

Przystosowanie do współpracy z partnerskimi wypożyczalniami.

Pola oraz

przeciągnij i

upuść

 

 

 

Walidatory

 

 

 

 

 

Obsługa

Szablonów

 

 

 

 

Pozostałe prace

i integracja

wewnętrzna

 

 

 

Razem (suma):

 

 

 

3

Moduł raportów.

Pola oraz

przeciągnij i

upuść

 

 

 

Walidatory

 

 

 

 

 

Obsługa

Szablonów

 

 

 

 

Pozostałe prace

i integracja

wewnętrzna

 

 

 

Razem (suma):

 

 

 

4

Rozbudowa aplikacji.

Pola oraz

przeciągnij i

upuść

 

 

 

Walidatory

 

 

 

 

 

Obsługa

Szablonów

 

 

 

 

Pozostałe prace

i integracja

wewnętrzna

 

 

 

Razem (suma):

 

 

 

5

Moduł Transferów.

Pola oraz

przeciągnij i

upuść

 

 

 

Walidatory

 

 

 

 

 

Obsługa

szablonów

 

 

 

Pozostałe prace

i integracja

wewnętrzna

 

 

 

Razem (suma):

 

 

 

6

Konfiguracja serwera w chmurze i przygotowanie do odpalenia na nim developerskiej wersji systemu.

Pola oraz

przeciągnij i

upuść

 

 

 

Walidatory

 

 

 

 

 

Obsługa

Szablonów

 

 

 

 

Pozostałe prace

i integracja

wewnętrzna

 

 

 

Razem (suma):

 

 

 

 

 

 

Razem kwota netto: ......................................

 

…….……………………………………..                                                            

(podpis i pieczątka oferenta)

 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy warunkowej z Wykonawcą

 

Umowa warunkowa

 

zawarta w dniu .................................. w .............................. pomiędzy:

 

....................................................................................................................................................................................

 

z siedzibą ……………………………………………………………………………………………………….....................;

 

NIP: ......................................................................;

 

reprezentowanym/ą przez ...............................................................................................;

 

zwanym/ą dalej Zamawiającym,

a

 

..................................................................................................................................................................................

 

z siedzibą …………………………………………………………………………………………….....................;

 

NIP: ......................................................................;

 

reprezentowanym/ą przez ...............................................................................................;

zwanym/ą dalej Wykonawcą,

w dalszej części niniejszej Umowy nazywanymi łącznie Stronami, pod następującym warunkiem Zamawiający uzyska z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

dofinansowanie na realizację projektu.

 

§ 1 [Przedmiot Umowy]

1. Umowa dotyczy wykonania projektu obejmującego zakup od Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonego systemu informatycznego platformy wynajmu RentCar, z uwzględnieniem rozwoju architektury aplikacji, jej funkcjonalności oraz technologii w zakresie innowacji oznaczających eksperymentalne prace rozwojowe, w ramach projektu realizowanego pod nazwą Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) w procesie biznesowym przedsiębiorstwa Zamawiający uzyska od Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

 – o następującej treści:

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę rozwojową wskazaną w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, na warunkach określonych w treści niniejszej Umowy.

3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z warunkami Zapytanie ofertowego nr 1/2019 r., w ramach dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

4. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z ofertą przedstawioną przez

 

Wykonawcę – .....................................................................................................................................................

 

§ 2 [Termin i warunki realizacji przedmiotu Umowy]

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w zakresie poszczególnych etapów usługi w terminach nie późniejszych, niż wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy.

2. Odbiór rezultatów poszczególnych etapów usługi zrealizowanych przez Wykonawcę, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, nastąpi poprzez podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych.

§ 3 [Autorskie prawa majątkowe]

1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę poszczególnych rezultatów prac określonych w Załączniku nr 1 do Umowy (zwanych dalej Utworami) oraz po wypłaceniu Wykonawcy odpowiedniej kwoty wynagrodzenia wskazanego w § 4 Umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tych rezultatów w zakresie potrzebnym dla realizacji działań Zamawiającego.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na następujących polach eksploatacji:

A. używanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów (części) Utworów dowolną techniką, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową, m.in. w

publikacjach prasowych, materiałach drukowanych i elektronicznych oraz innych kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie;

B. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową;

C. wprowadzanie Utworów do pamięci komputera;

D. publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, udostępnienie Utworów lub ich fragmentów (części) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

E. wprowadzanie i publiczne udostępnianie Utworów lub ich fragmentów (części) w sieci Internet oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych;

F. sporządzanie wersji obcojęzycznych Utworów lub ich fragmentów (części);

G. używanie i korzystanie z Utworów w tym w sposób określony powyżej, tak przez Zamawiającego, jak i inne upoważnione przez niego podmioty, na własny użytek lub użytek jednostek powiązanych, w celu prawidłowego zrealizowania zobowiązań wynikających z umów, jakie Zamawiającym zawarł lub zamierza zawrzeć z PARP w celu uzyskania dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że w momencie przekazania Utworów będą mu przysługiwały prawa autorskie do nich w zakresie wystarczającym do przekazania ich Zamawiającemu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2.

4. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z treścią niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w § 4 Umowy.

5. W wypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, Strony sporządzą do niniejszej Umowy pisemny aneks, dodając postanowienie, na mocy którego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tego pola eksploatacji bezpłatnie lub za zapłatą kwoty, która nie

może być wyższa niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także na wykorzystanie rezultatów usług zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotowej Umowy bez podawania nazwy Wykonawcy.

7. Prawa o jakich mowa w ust. 2 Zamawiający może przenosić na inne podmioty lub udzielać im wyłącznych lub niewyłącznych licencji w pełnym zakresie posiadanych praw autorskich, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

 

§ 4 [Wynagrodzenie]

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy wynosi

 

.............................................................................................................................................. złotych netto ( słownie:

 

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..…….. ) i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest płatne w częściach odpowiadających swoją wysokością wynagrodzeniu przewidzianemu za realizację danego zadania wskazanego w treści Załącznika nr 1 do Umowy. Wynagrodzenie będzie wypłacane po dokonaniu protokolarnego odbioru rezultatów wykonania poszczególnych etapów przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy.

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie ................................ dni od dnia wystawienia faktury VAT.

 

§ 5 [Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy]

1. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi realizacji usług objętych danym etapem (etapy i ich terminy wykonania określono w Załączniku nr 3 do Umowy) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości Przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w wysokości do 100% wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy w sytuacji nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

3. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, o ile spełnione zostały w tym zakresie przesłanki ich naliczania.

4. Niezależnie od kar umownych określonych w treści § 5 Wykonawca jest zobowiązany na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

 

§ 6 [Gwarancja i Rękojmia]

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres ………………………….…….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru prac bez zastrzeżeń.

 

§ 7 [Inne postanowienia]

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

3. Zamawiający przewiduje możliwość według własnego uznania dokonania zmiany Umowy: a) w zakresie terminu realizacji usługi (rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług) wyłącznie na wniosek Zamawiającego; b) jeśli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; c) jeśli nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; d) zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu projektu wynikające z przebiegu jego realizacji i rekomendacji Instytucji Pośredniczącej lub innych organów administracji publicznej.

4. Zamawiający dopuszcza według własnego uznania wszelkie nieistotne zmiany Umowy.

5. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe nr 1/2019 wraz z opisem przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,

Załącznik nr 3 - Harmonogram Prac oraz

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o wpływie realizacji zamówienia na środowisko.

 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

Zamawiający                                                                                       Wykonawca

..........................................                                                              .......................................

 

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego;

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych;

3) Załącznik nr 3 - Harmonogram prac;

4) Załącznik nr 4 - Wzór umowy warunkowej z Wykonawcą.