Konkurs filmik lub zdjęcie

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ – ,,WYNAJMIJ AUTO ZA DARMO Z RENTCAR”

 

•1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem akcji promocyjnej jest spółka pod firmą RentCar Sp. z o.o. Adres: ul. Karasiowa 44, 40-748 Katowice NIP: 222-089-51-58, zwana dalej „Organizatorem”.

  2. Fundatorem Nagród w Promocji jest Organizator.

  3. Regulamin określa zasady udziału w akcji promocyjnej i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Promocji.

  4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

  6. Promocja rozpoczyna się w dniu 10.08.2017 i trwa do dnia 15.01.2018 (włącznie) lub do wyczerpania zapasów.

  7. Zasady ogólne Promocji: Niniejszy regulamin określa promocyjne warunki skorzystania z usług Organizatora

 

  1. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Promocji. Wzięcie udziału w Promocji - rozumiane, jako udostępnienie linków promocyjnych, będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.

2. Warunki uczestnictwa w Promocji

 

1.  W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora, agencji współpracujących przy Konkursie, pracowników RentCar Sp. z o.o. oraz najbliższych członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3.Każdy klient, który dokona wypożyczenia, otrzyma link lub kupon rabatowy do wykorzystania przez maksymalnie 10 swoich  znajomych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały w kreacjach użytych w Konkursie przez Uczestników i całą odpowiedzialność związaną z prawami autorskimi ceduje na Uczestników Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają zgłoszenia.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia.

7. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki sprzętu komputerowego oraz oprogramowania strony www Konkursu.

8. W akcji promocyjnej można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.

9. Uczestnik po spełnieniu warunków określonych w powyższych punktach niniejszego regulaminu otrzyma kod lub link rabatowy, które umożliwi wynajęcie samochodu za 1 zł

10. Mechanizm działania promocji. Uczestnik otrzymuje 10% zniżki na wynajem samochodu w RentCar za każdą osobę która złoży zamówienie korzystając z otrzymanego przez niego linku lub kodu promocyjnego. Maksymalna zniżka wynosi 100%

11. Uczestnik będzie mógł skorzystać z rabatu do dnia 15.01.2018  

• 3. NAGRODY

1. Promocją objęta jest usługa Organizatora, na 7 dniowy najm samochodu. O przyznaniu nagród w akcji promocyjnej decyduje ilość rezerwacji, nie więcej niż 10, przy użyciu linku lub kodu promocyjnego udostępnionego przez RentCar.pl przy potwierdzeniu rezerwacji przez Uczestnika. Uczestnik udostępnia powyższy link lub kod promocyjny ze zniżką 10% dla znajomego. Rezerwacja przez udostępniony link jest równoznaczna z uzyskaniem zniżki 10% dla Uczestnika oraz każda kolejna rezerwacja przy użyciu powyższego linku przynosi 10% zniżki. Zniżka nie może przekraczać 100%.

2. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3. Uczestnik może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Uczestnik.

• 3. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Informacja o wysokości zniżki będzie się odbywać na bieżąco drogą mailową wraz z uzyskaniem większej zniżki.

2.  Jednemu Uczestnikowi Promocji może zostać przyznana tylko jedna nagroda.

3. W przypadku niezarezerwowania przez Uczestnika samochodu do dnia 15.01.2018, Uczestnik traci prawo do zniżki.

 

• 4. REKLAMACJE

1.  Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Promocji.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: RentCar Sp. z o.o. ul. Karasiowa 44 ,40-748 Katowice

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni roboczych (za które uważane będą dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem przypadających w te dni, dni ustawowo wolnych od pracy) od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 

• 5. DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.


 

• 6 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo siedzibie Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania